تحليل تكنيكال خودرو دربورس ايران بتاريخ 18 مهر 1400

5

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
حسین جودتی عزیز

در ادامه تحلیل هفته ی گذشته که خرید در 2 مرحله پیشنهاد شده بود, خرید مرحله اول بر روی 1800 حدودا 10 درصد سود داشته
در ادامه مسیر سناریوی قبلی (خرید در 2 مرحله ) به قوت خود باقی هست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.